Forskning: Företagskultur

Inlägg av:

Arbetslivsforskning och företagskultur

Det har forskats om ohövlighet på jobbet. Psykologerna Eva Torkelson, Kristoffer Holm och Martin Bäckström har låtit närmare 6000 personer svara på frågor om företagskultur och det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studie visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong och brist på respekt sprider sig om man inte gör något åt den.

Med ohövlighet avses beteende som på något sätt bryter mot normen om ömsesidig respekt. Det kan handla om att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med personer på gemensamma arrangemang. Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till kollegor eller medarbetare.

– Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder ett forskningsprojekt om ohövlighet som social process i organisationer.

Hon berättar att mobbning på arbetsplatser är ett ganska väldokumenterat fenomen medan ohövlighet, som riskerar att eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den vanligaste orsaken till att man själv beter sig ohövligt är att man tar efter ett beteende som man har sett hos sina kollegor. Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som svarat på forskarnas enkäter att de minst 1–2 gånger under det gångna året blivit utsatta för ohövlighet.

– Ett viktigt fynd som vi gjort i våra studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen upplever starkare socialt stöd vilket troligen gör dem mindre rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskamrater, säger Martin Bäckström.

Eftersom man ofta tar efter andras beteende så riskerar ohövligheten att bli en ond cirkel som får stora effekter på hela arbetsplatsen och därmed skapas en oönskad företagskultur. Tidigare forskning pekar på mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån, minskad lojalitet och fler konflikter.

Men hur ska man då göra för att komma åt ett otrevligt beteende som är lite diffust och inte riktigt går att sätta fingret på?

Eva Torkelson tror att medarbetar- och chefsutbildningar är lösningen!

– När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

Källor:

https://www.researchgate.net/profile/Elinor_Schad/publication/260172066_Introducing_a_Swedish_Translation_of_the_Workplace_Incivility_Scale/links/02e7e52fde8fb80ff6000000.pdf, www.lum.lu.se/ohovlighet-pa-jobbet-sprider-sig-latt/, www.dn.se/insidan/ohovlighet-pa-jobbet-smittar/

0