Samspel och Rävspel

Inlägg av:

Ledarskapsboken Samspel och rävspel är ett resultat av Åsa Lundquists Coeys forskning om ledarskap och komplexitet.

Åsa är Sveriges första doktor (PhD) i management och komplexitet. Den här boken är hennes femte bok och hon rekommenderar själv inte läsning av de första fyra då hon har kommit att se på ledarskap och samarbete på ett annat sätt.

I hennes senaste bok får vi följa med henne i olika case där hon visar vad man kan uppnå genom att sluta idealisera och arbeta mer pragmatiskt med att reflektera, samtala och pröva olika perspektiv.

Boka Åsa för en dialog-workshop där ni har möjlighet att lyfta fram era egna frågeställningar, problem och utmaningar. Under workhopen vägleder Åsa er att tillämpa komplexitetens vetenskap utifrån just er situation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om Åsa och hennes föreläsningar och workshops här.

0

Boktips: Extern VD – så lyckas du

Inlägg av:

Med sin tydliga struktur med 15 framgångsnycklar, case och checklistor är boken ”Extern VD – så lyckas du” användbar för såväl externa vd:ar och företagsägare, som alla ledare i ägarledda företag oavsett position.

Boken är resultatet av ett möte mellan ledarskapskonsulten Agneta Olsson och forskaren Annika Hall. En av bokens styrkor är just föreningen av praktiska erfarenheter och forskning.

Att komma in som VD utifrån i ett ägarlett bolag kan vara utmanande. Den finns många likheter i den situationen som om man kommer in som ny chef i vilken organisation som helst. Man behöver ett tydligt uppdrag för att skapa sin nya ledarroll.

I den här boken får vi guidning hur man bör tänka och göra för att lyckas med en VD-rekrytering. Här är tre av de femton framgångsfaktorerna som VD och ägarna kan ha hjälp av i processen att få samspelet dem emellan att bli framgångsrikt:

  • Tydligt ägardirektiv – här får du konkreta tips hur det bör dokumenteras
  • Tydligt VD-uppdrag – så förankras ägarnas förväntningar
  • Respektera företagskulturen – ett frågebatteri för att förstå kulturen

”Det finns en enorm potential och kraft i ett väl fungerande samspel mellan ägare och extern VD!”

Boka en föreläsning med Agneta Olsson, läs mer här.

0

Forskning: Företagskultur

Inlägg av:

Arbetslivsforskning och företagskultur

Det har forskats om ohövlighet på jobbet. Psykologerna Eva Torkelson, Kristoffer Holm och Martin Bäckström har låtit närmare 6000 personer svara på frågor om företagskultur och det sociala klimatet på arbetsplatsen. Deras studie visar att upplevd ohövlighet är en stark anledning till att man inte trivs på jobbet och att otrevlig jargong och brist på respekt sprider sig om man inte gör något åt den.

Med ohövlighet avses beteende som på något sätt bryter mot normen om ömsesidig respekt. Det kan handla om att exkludera någon från information och samarbeten eller att ”glömma” bjuda med personer på gemensamma arrangemang. Det kan också handla om att ta åt sig äran för andras arbete, sprida rykten, skicka elaka e-postmeddelanden eller inte ge beröm till kollegor eller medarbetare.

– Det handlar alltså om ett beteende som inte omfattas av lagstiftning men som kan få stora konsekvenser och utvecklas till ren mobbning om man låter det fortgå, säger Eva Torkelson som leder ett forskningsprojekt om ohövlighet som social process i organisationer.

Hon berättar att mobbning på arbetsplatser är ett ganska väldokumenterat fenomen medan ohövlighet, som riskerar att eskalera till mobbning, inte är det.

Forskarteamets studier visar att den vanligaste orsaken till att man själv beter sig ohövligt är att man tar efter ett beteende som man har sett hos sina kollegor. Totalt uppgav tre fjärdedelar av de som svarat på forskarnas enkäter att de minst 1–2 gånger under det gångna året blivit utsatta för ohövlighet.

– Ett viktigt fynd som vi gjort i våra studier är att de som uppträder ohövligt på arbetsplatsen upplever starkare socialt stöd vilket troligen gör dem mindre rädda för negativa reaktioner för sitt beteende från chefer och arbetskamrater, säger Martin Bäckström.

Eftersom man ofta tar efter andras beteende så riskerar ohövligheten att bli en ond cirkel som får stora effekter på hela arbetsplatsen och därmed skapas en oönskad företagskultur. Tidigare forskning pekar på mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, medarbetare som presterar sämre eller söker sig därifrån, minskad lojalitet och fler konflikter.

Men hur ska man då göra för att komma åt ett otrevligt beteende som är lite diffust och inte riktigt går att sätta fingret på?

Eva Torkelson tror att medarbetar- och chefsutbildningar är lösningen!

– När folk får upp ögonen för vad ohövlighet verkligen får för konsekvenser så får de ofta sig en tankeställare, säger hon. De flesta vill ju inte medverka till att få en sämre arbetsplats.

Källor:

https://www.researchgate.net/profile/Elinor_Schad/publication/260172066_Introducing_a_Swedish_Translation_of_the_Workplace_Incivility_Scale/links/02e7e52fde8fb80ff6000000.pdf, www.lum.lu.se/ohovlighet-pa-jobbet-sprider-sig-latt/, www.dn.se/insidan/ohovlighet-pa-jobbet-smittar/

0

Boktips: A Curious Mind

Inlägg av:

A Curious Mind av Brian Grazer och Charles Fishman

A Curious Mind är en annorlunda ledarskapsbok. Man kan beskriva den som en inspirerande och underhållande hyllning till nyfikenheten och hur den kan påverka oss. Både i karriären och i privatlivet.

Brian Grazer, Oscarsbelönad producent, har skrivit boken tillsammans med journalisten Charles Fishman. Brian Grazer är en av Hollywoods mest kända filmproducenter och har till exempel ”A Beautiful Mind”, ”Liar liar”, ”Apollo 13” på sin imponerande meritlista. Grazer konstaterar i boken att nyfikenheten har varit genomgående i hans liv och ledarskap. Vi får ta del av hur hans uppdrag som filmproducent förenklats genom att ställa frågor till teamet. Boken är laddad med storytelling från hans liv och de möten som han kallar för ”nyfikna samtal”.

Under årtionden har Grazer haft kontinuerliga ”nyfikna samtal” med en framstående person inom olika områden; från forskare till spioner, och äventyrare till företagsledare. Dessa personer har svarat Brians frågor. Dessa informella diskussioner utlöste den kreativa inspirationen bakom många av Grazer filmer och tv-program, inklusive Splash, 24, A Beautiful Mind, Apollo 13, Arrested Development, 8 Mile, J. Edgar, Empire, och många andra.

 

 

0

Forskning om ledarskap

Inlägg av:

Ledarskapsforskning på KTH

Många chefer och ledare tror att de har ett coachande ledarskap och ger återkoppling men i själva verket informerar och instruerar de oftast utifrån sitt eget tänk. Det visar ny forskning om ledarskap från KTH.

År 2010 startades en studie med avsikt att kartlägga ledarskapsbeteenden på svenska arbetsplatser. Frågorna är bland annat vad ledarna gör den tid de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt det har på medarbetarnas eller arbetsgruppen arbetsutförande och prestation.

Simon Elvnäs och hans forskningsgrupp ägnar sig åt så kallad interaktiv forskning och har tillbringat uppemot 3  500 timmar ute i fält per år och följt över 400 ledare i flera olika branscher och organisationer.

För att forska på beteenden krävs observationer, mätning och analys av de faktorer som påverkar beteenden. Studien kommer att omfatta datainsamling på ca 200 fältobservationer, videodokumentation, beteendeanalys av ledare, kategorisering av ledarskapsbeteenden.

En av metoderna är att filma chefer när de utövar ledarskap på plats i den faktiska verksamheten. Sedan kodar forskningsgruppen materialet utifrån sju beteendekategorier och 21 olika beteenden för att få fram vad det är som cheferna egentligen gör, hur det uppfattas av och påverkar medarbetarna.

Vad visar forskningen? Det visar sig att ledarna inte alls gör det som de ska, inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör.
– Ledarskap sker oftast oplanerat, ostrukturerat, omedvetet, oregelbundet och inkonsekvent, säger Simon Elvnäs.

I tidigare studier har det visat sig att det arbetsledande beteende som framför allt påverkar medarbetarnas prestation är återkoppling, med andra ord att ge medarbetarna uppmärksamhet, utvärdera och följa upp deras arbete.

I Simon Elvnäs forskning uppskattade ledarna själva att de ägnade cirka 40 procent åt återkoppling medan filmerna som forskarna spelat in med dem visar att det i verkligheten inte var mer än 0–2 procent.

Det innebär alltså att det som medarbetarna säger sig vilja ha mest av – och det som ledarna själva säger och forskningen har kommit fram till är bra arbetsledning, det vill säga ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering – är i själva verket det som man ser minst av på filmerna.

Även det omvända gäller: Det som ledarna ägnar mest tid åt är det som medarbetarna minst efterfrågar. Cirka 90 procent av de möten som filmades av forskarna ägnades åt att instruera, informera, diskutera, reflektera.

Forskningsprojektet, som inte i skrivande stund, är avslutat utan ska presenteras i sin helhet när Simon Elvnäs doktorerar preliminärt i början av 2016, undersöker även vad ledarna definierar som ledarskapsbeteende.

Källor: KTH 2015-12-09, https://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-systemvetenskap/ergonomi/forskning/tillampad-beteendeanalys-i-arbetsledning-1.76880, SVD Näringsliv 2015-12-09, http://www.svd.se/chefer-leder-inte-som-de-tror

0

Boktips: Framgångsfaktorer

Inlägg av:

Outliers : 10 000-timmarsregeln och andra framgångsfaktorer av Malcolm Gladwell

Vad har Bill Gates och Beatles gemensamt? Varför är asiatiska barn så duktiga i matematik? Kan man verkligen bli bra på vad som helst med 10 000-timmars träning? Med andra ord: Vad står bakom exceptionell framgång – medfödd talang eller hård och målmedveten träning?

Få böcker som getts ut på denna sida millennieskiftet haft en sådan genomslagskraft som Malcolm Gladwells »Outliers«. Med sin patenterade mix av psykologisk forskning, underhållande berättelser och häpnadsväckande statistik har Malcolm Gladwell omdefinierat vår syn på framgång – och hur man når den.

»Outliers« ser bortom de klassiska förklaringarna bakom framgång – som ambition och intelligens – och söker istället svaren i historien, detaljerna och omgivningen. Vi rekommenderar denna bok om du är intresserad av att veta mer om vad som skapar framgång. Det är en hel del nya och omvälvande rön och forskning som presenteras.

0